Novosti

KONKURS ZA PRIJEM STUDENATA U DOM STUDENTSKOG CENTRA IZ U BIH U AKADEMSKOJ 2021/2022. GODINI

 

15.06.2021
Slika
 Na osnovu odredbe člana 38. Pravila Studentskog centra Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, člana 9. Kriterija za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra IZ u BiH i saglasnosti Rijaseta IZ u BiH broj: 02-03-2-1558-3/21/21 od 08.  ševvala 1442. h.g., odnosno 20. maja 2021. godine, Studentski centar raspisuje:

 


K O N K U R S
za prijem studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH
u akademskoj 2021/22. godini
 

I

Studentski centar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini će u akademskoj 2021/22. godini primiti 190 studenata (90 studenata i 100 studentica) na smještaj i ishranu prema Kriterijima za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra IZ u BiH i utvrđenim Jedinstvenim kriterijima iz Protokola o saradnji u oblasti obrazovanja i nauke Federacije BiH od 30.05.2011. godine.

Pravo na smještaj imaju redovni studenti Fakulteta islamskih nauka i drugih fakulteta upisani u prvi i drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja.

Studentski centar prima i studente sa obezbijeđenim subvencijama od kantona, općina,  entiteta i Brčko distrikta BiH.


II

Studentski centar u domu za korisnike pruža sljedeće usluge:

 • smještaj u klimatiziranim jednokrevetnim, dvokrevetnim, trokrevetnim i četverokrevetnim sobama sa kupatilom, uz cjelodnevno korištenje energenata;
 • usluge ishrane 2 obroka dnevno;
 • korištenje sanitarne tople vode;
 • zamjena posteljine 2x mjesečno;
 • korištenje interneta;
 • korištenje čitaonice i biblioteke;
 • korištenje kafeterije i studentskog kluba;
 • korištenje sportskog terena i fitness sobe;
 • korištenje vešeraja;
 • učešće u programima i sekcijama edukativnog karaktera;
 • učešće u programima vjerskog, društvenog, kulturnog, sportskog i humanitarnog karaktera;
 • korištenje prostorija, učionica i kompleksa Studentskog centra za druge aktivnosti.

Usluge ishrane podrazumijevaju korištenje dva obroka dnevno, doručak (7:00-9:00 h) i ručak (15:00-18:00 h). Kalorična vrijednost i zdravstvena ispravnost hrane je pod stalnim nadzorom stručnih institucija i u skladu sa normativima primjerenim životnoj dobi korisnika.

III

Uz prijavu na konkurs potrebno je dostaviti sljedeće
obavezne dokumente:

 1. prijavu za prijem u dom Studentskog centra IZ u BiH (Obrazac prijave i Rješenje o administrativnoj zabrani dostupni su na web-stranicama Studentskog centra IZ u BiH (https://studentskicentariz.ba/file/prijava-na-smjestaj/21), Fakulteta islamskih nauka (www.fin.unsa.ba) i facebook stranici Studentskog centra IZ u BiH;
 2. a. uvjerenje visokoškolske ustanove da je redovan student;
 3. novoupisani studenti podnose ovjerenu kopiju svjedočanstva iz završnog razreda srednje škole.
 4. kopiju lične karte i CIPS-ovu prijavu, ne stariju od šest mjeseci (CIPS-ov dokument/kopija)

(Studenti strani državljani dostavljaju kopiju pasoša ili lične karte);

 1. ovjereno Rješenje o administrativnoj zabrani na dio plaće za otplatu neizmirenih obaveza u vezi sa smještajem i ishranom studenta, koju popunjava član uže porodice koji se nalazi na kućnoj listi studenta aplikanta sa stalnim zaposlenjem ili drugo fizičko lice sa stalnim zaposlenjem kod pravnog lica (primjerak rješenja se nalazi na web stranici Studentskog centra IZ u BiH a ovjerava ga poslodavac:https://studentskicentariz.ba/file/rjesenje-o-administrativnoj-zabrani/22)
  ili ovjerena izjava roditelja ili drugog fizičkog lica koje se obavezuje da će za tekuću akademsku godinu redovno izmirivati obaveze u vezi sa smještajem i ishranom studenta (ime i prezime) korisnika usluge u domu Studentskog centra IZ u BiH sa potvrdom o stalnom zaposlenju ili ovjerena izjava davaoca stipendije da će za tekuću akademsku godinu redovno izmirivati obaveze u vezi sa smještajem i ishranom studenta (ime i prezime) korisnika usluge u domu Studentskog centra IZ u BiH.

 

Nepotpunom prijavom smatrat će se prijava uz koju nije dostavljena obavezna dokumentacija tražena konkursom i kao takva se neće uzeti u razmatranje.

 

Prijava uz koju nije dostavljena dodatna dokumentacija će se smatrati potpunom, a prijavljeni student će se bodovati samo po osnovu onih kriterija za koje je dostavio urednu dokumentaciju

 i to:

 1. uvjerenje o prosječnoj ocjeni ostvarenoj u prethodnoj godini studija, odnosno u srednjoj školi za studenta prve godine studija;
 2. potvrdu/uvjerenje o osvojenim nagradama na takmičenjima na općinskom, kantonalnom, entitetskom, državnom i međunarodnom nivou;
 3. diploma o izboru za učenika generacije;
 4. diploma o stečenom zvanju Hafizu-l- Kur'ani-l-kerim;
 5. potvrdu od Biroa za zapošljavanje o nezaposlenosti roditelja ili staratelja;
 6. uvjerenje da je student član porodice koja ostvaruje stalnu novčanu pomoć;
 7. potvrdu o prosječnoj plaći za svakog zaposlenog člana užeg porodičnog domaćinstva ostvarenoj u posljednja tri mjeseca, odnosno ovjerena fotokopija tri zadnja čeka za svakog člana užeg porodičnog domaćinstva koji primaju penziju;
 8. potvrdu/uvjerenje o stepenu invalidnosti izdatu od strane nadležne Komisije (lična ili članova porodice);
 9. uvjerenje o zajedničkom domaćinstvu (kućna lista);
 10. potvrda/uvjerenje o učešću u Armiji RBiH (roditelja ili staratelja);
 11. izvod iz matične knjige umrlih za slučaj da je student bez roditeljskog staranja;
 12. dokaz za ostale kriterije „prioritet pri smještaju“ po osnovu mjesta prebivališta i boravka u domu, te učešća u edukativnim aktivnostima je svojeručno potpisana izjava od strane studenta koju će Komisija provjeriti na osnovu službene evidencije i dostavljene CIPS-ove prijave.

Boduju se studenti iz povratničkih naselja, Bošnjaci iz dijaspore, iz zemalja okruženja (Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije, Sjeverne Makedonije i Kosova), te drugi strani državljani na osnovu međuuniverzitetske razmjene, potpisanog Protokola i drugih vidova saradnje Zajednice i studenti koji su boravili u domu tokom cijele akademske godine bez raskidanja ugovora.

 

Navedena dokumenta (originali ili ovjerene kopije) moraju biti izdati od nadležne institucije i ne mogu biti starija od šest mjeseci.


IV

Uslovi za prijem studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH

Rangiranje kandidata obavit će Komisija za obradu i bodovanje aplikacija i raspodjelu mjesta na osnovu ostvarenih bodova a u skladu sa Kriterijima za bodovanje dokumentacije kandidata za prijem u dom Studentskog centra IZ u BiH.

 1. Pravo na korištenje smještaja, ishrane i drugih uslova u studentskom domu imaju redovni studenti Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu.
 2. Ukoliko postoje slobodni kapaciteti, pravo na korištenje usluga u domu Studentskog centra imaju:
 3. a) vanredeni studenti Fakulteta islamskih nauka čije je mjesto stalnog boravka izvan sjedišta Studentskog centra u vrijeme polaganja ispita, obavljanja obaveznih programa praktične nastave, odbrane diplomskih i magistarskih radova i slično,
 4. b) studenti drugih univerziteta i fakulteta, ukoliko su prethodno završili medresu,
 5. c) studenti strani državljani po principu međuuniverzitetske razmjene, potpisanog protokola i drugih vidova saradnje Zajednice,
 6. d) iznimno, Upravni odbor može odobriti korištenje usluga u domu Studentskog centra osobama sa posebnim statusom.

 

Prednost prilikom prijema studenata u dom Studentskog centra IZ u BiH pod uslovima koji se navode u tački 1. i 2.  imaju studenti čiji su roditelji/staratelji članovi Islamske zajednice.

 

Ukoliko se smještajni kapaciteti u domu Studentskog centra ne popune u skladu sa tačkom 1. i 2., pravo na prijem u studentski dom imaju redovni studenti drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu.


 
V

Pravo učešća na Konkurs nemaju :

 1. a) studenti korisnici doma koji su u tekućoj godini počinili teži disciplinski prijestup zbog povrede odredaba iz člana 17. Pravilnika o kućnom redu te im izrečena disciplinska mjera isključenje iz studentskog doma na jednu godinu ili isključenje iz studentskog doma za vrijeme studiranja,
 2. b) studenti korisnici doma koji u prošloj godinu nisu izvršili svoje finansijske ili druge ugovorene obaveze prema Studentskom centru IZ u BiH.

 

VI

Lista primljenih kandidata bit će objavljena na web-stranici Studentskog centra IZ u BiH (www.studentskicentariz.ba).

Studentski centar će nakon prijema i obrade svih aplikacija odrediti uvjete i dinamiku useljavanja, raspored korištenja smještajnih kapaciteta i druge elemente u vezi sa smještajem studenata i te informacije objaviti na web-stranici Studentskog centra.

 

 

 

VII

Studenti koji ostvare pravo na smještaj u domu Studentskog centra koriste usluge u periodu od 15.09. 2021. do 15.07.2022. godine i dužni su redovno i u cijelosti izmirivati svoje obaveze.

VIII

Međusobni odnosi Studentskog centra kao davaoca usluga i studenata korisnika usluga uredit će se posebnim ugovorom koji će precizirati prava i obaveze ugovornih strana za naznačeni period.  
       

IX

Potvrdu o upisu na fakultet i ljekarsko uvjerenje za dom studenti su dužni dostaviti najkasnije do 01. novembra tekuće akademske godine.

X

Prijave na konkurs dostavljaju se lično ili poštom  na adresu:

Studentski centar IZ u BiH, Logavina 75, 71 000 Sarajevo sa naznakom: Prijava za smještaj u domu Studentskog centra IZ u BiH, do četvrtka 15.07.2021. godine.

Zahvaljujemo se aplikantima na povjerenju koje ukazuju Studentskom centru IZ u BiH prijavom na ovaj Konkurs.

 

0 0